Usluge

Ključne računovodstvene aktivnosti:

Vođenje poslovnih knjiga na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava

 • financijsko knjigovodstvo: dnevnik i glavna knjiga
 • robno i materijalno knjigovodstvo
 • blagajnički dnevnik
 • knjiga ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
 • analitičko knjigovodstvo opreme (materijalne i nematerijalne imovine)
 • saldakonti kupaca (IOS)
 • ostale analitičke evidencije i pomoćne knjige

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

 • godišnja bilanca (BIL)
 • godišnji račun dobiti i gubitka (RDG)
 • godišnji statistički izvještaj (GFI-pod)
 • izrada mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 • izrada bilješki i odluka

Priprema dokumentacije i sudjelovanje u postupku izrade revizorskog izvješća

 • izrada izvještaja o novčanim tijekovima, likvidnosti, stanju zaliha, nenaplaćenim potraživanjima, zaduženosti, obvezama i sl.

Ključne aktivnosti obračuna plaća

 • obračun plaća s plaćama u naravi, bolovanjima na teret društva ili fonda,
 • obračun plaća za izaslane radnike
 • obračun tuzemnih i inozemnih dnevnica i putnih troškova temeljem putnih naloga, obrada putnih naloga
 • podnošenje zahtjeva HZZO-u za refundaciju bolovanja,
 • izrada sve popratne dokumentacije vezane za obračun plaća (JOPPD, IP),
 • predaja dokumentacije o obračunima plaća odgovarajućim institucijama putem interneta, dostava obračunskih lista radnicima
 • Izrada RAD1-G izvješća
 • Obračun poreza i prireza na godišnjoj razini
 • Izrada obračuna autorskih ugovora ili ugovora o djelu

Ključne aktivnosti poreznog savjetovanja

 • Savjetovanje kod poreznih upita, nadzora Porezne uprave
 • Sastavljanje prigovora i drugih podnesaka koje vodi Porezna uprava
 • Izrada elaborata o transfernim cijenama
 • Registracija PDV obveznika
 • Pregled i analiza poslovnih knjiga
 • Porezni due dilligence
 • Zastupanje klijenta

Izdvojena ponuda

 • primopredaja dokumentacije na lokaciji korisnika
 • direktna komunikacija sa Vašim timom